“เฮอริเทจ เชียงราย” โรงแรมแนวล้านนาร่วมสมัย สวยอลังการคู่เมืองเชียงราย

“เฮอริเทจ เชียงราย” โรงแรมแนวล้านนาร่วมสมัย สวยอลังการคู่เมืองเชียงราย

สุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จดั งานเปิดตวั โรงแรมฯ ขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร ห้องพกักว่า 321 ห้อง และห้องประชุมจัดเลี้ยงอีก 10 ห้องในรูปแบบล้านนาร่วมสมยั คู่เมือง เชียงรายโดยมี นายประจญ ปรัชญส์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมแขก ดารา คนดัง และ สื่อมวลชนร่วมงานอย่างอบอุ่น  อาทิ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท ์, อุ้ย รวิวรรณ จินดา, วารุณี  สุนทรีสวสัด์ิ,  มัม ลาโคนิคส์ ฯลฯ

 

 

โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย ภายใตก้ ารบริหารงานโดย บริษทั เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เป็นโรงแรมที่สามารถรองรับความตอ้ งการของผบู้ ริโภคไดม้ ากที่สุด ดว้ ยห้องพกั กว่า321ห้องและเหมาะกบั ธุรกิจไมซ์ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions)  โดยมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดในจงั หวดั เชียงราย ซ่ึงสามารถรองรับไดม้ากกว่า 1,500 คน และยงัมีห้องประชุม ขนาดกลาง ขนาดเล็กอีก   6  ห้อง  พร้อมรองรับกิจกรรม  ที่หลากหลาย เช่น งานประชุมสัมมนา งานอีเวนต์ งานแสดงสินค้า จดัเลี้ยงรับรอง งานปาร์ตี้  งานวิวาห์   งานพบปะ สังสรรค ์ หรือแม้แต่คอนเสิร์ต เป็นต้น

 

สำหรับการออกแบบนั้น ต้องบอกว่า หรูหราในทุกๆ การดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต ์“Where art meets luxury”  ในรูปแบบ

“ล้านนาร่วมสมัย (Contemporary Lanna Style)” โดยคุณคงศักดิ์ ยุกตะเสวี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  (สถาปัตยกรรมภายใน) ประจำปี 2561 บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชันแนล ่ ดีไซน์ กรุ๊ป  จำกัด ตกแต่งโรงแรมฯ  ห้สะทอ้นถึงศิลปะล ้านนา  มีล็อบบี้ตอ้นรับอย่างโอ่โถง  เดอะไลบรารี่เล้าจน์ออกแบบผนังด้วยภาพวาดสี สะทอ้นถึงศิลปะพื้นบ้านของเชียงราย พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มยามพักผ่อน ห้องอาหารออเดย ์ไดนิ่งให้บริการอาหารนานาชาติหลากหลายชนิด และยังมีในส่วนของลู่วิงในสวน ห้องฟิตเนส  และสระว่ายน้า ที่ล้อมรอบด้วยต้นไมใ้หญ ่พื้นที่สีเขียวเหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติ  โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยการบริการที่แสนอบอุ่น และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ    ทุกวันจะเป็นวันพักผ่อนของคุณอย่างแท้จริงใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *