สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจาประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจาประเทศไทย จัดงาน Merdeka Cycling 2020

สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจาประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเลเซีย ประจาประเทศไทย จัดงาน Merdeka Cycling 2020

สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจาประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายกิจกรรมการกีฬา และสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงาน Merdeka Cycling 2020 ปั่นจักรยานเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียปี 2563 ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ถนนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยเชื่อว่ากิจกรรมนีจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อีกทัง้ เป็นการลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน
ชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ จะเข้าร่วมงาน Merdeka Cycling 2020 นี ้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ และ
รื่นเริงในการเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซียครัง้ ที่ 63 ในวันที่ 31 สิงหาคมที่จะถึงนี ้ 

ซึ่งทำการปล่อยตัวโดย เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจาประเทศไทย ดาโต๊ะโจจี ้ซามูเอล ในเวลา 07.00 น. และท่านจะเข้าร่วม
โปรแกรมการปั่นจักรยานในวันนีด้ ้วย ระยะทางปั่นจักรยานรวมประมาณ 23.5 กิโลเมตร วัตถุประสงค์หลักของโครงการปั่นจักรยานนีคื้อ การปลุกจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ และความเป็นอิสระของชุมชนชาวมาเลเซีย ในประเทศไทยอีกครัง้ นอกจากนียั้งสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสร้างความมีนา้ ใจนักกีฬา รวมทัง้ สร้างสังคมที่แข็งแรงสมบูรณ์ เราหวังว่ากิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพนี ้จะกระตุ้นให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีในช่วงฟื้นตัวของโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนแคมเปญ Malaysia
Truly Asia ของเรา โดยเฉพาะในประเทศไทย

************************************************
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเลเซียหรือการท่องเที่ยวมาเลเซียประจาประเทศไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับการของกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย การท่องเที่ยวมาเลเซียมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมลละประชาสัมพันธ์ประเทศมาเลเซียในทุกระดับ

 ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *